Mu Rwanda, urukiko rutanga uburenganzira bwo gukuramo inda nyirukubisaba amaze, byibuze, ukwezi 1 abyaye!

Mu Rwanda, icyemezo cyo gukuramo inda gifatwa n’urukiko hakurikijwe impamvu 3 zemerera ubyifuza. Impamvu 3 zemerera umugore gukuramo inda ni :

  • Gufatwa ku ngufu
  • Gushyingirwa ku gahato
  • Guterwa inda n’uwo mufitanye isano ya hafi.

Mbere y’uko icyemezo gifatwa, urukiko rukora iperereza kugirango rwemeze ko koko ibyo uwasabye yavuze aribyo. Urukiko rushingira ahanini ku byemezo bya muganga.

Iyo byemejwe ariko, urukiko ntiruhita rutanga uburenganzira bwo gukuramo inda kuko hakurikiraho urubanza rw’uryozwa icyaha.

Iyo urubanza rwaciwe, nibwo urukiko rutanga uburenganzira bwo gukuramo inda.

Hagati aho, munda, umwana aba akura

Tubibutse ko hagati aho inda idahagarara gukura.

Minisanté yagennye ko inda irengeje ibyumweru 22 (amezi 5) iba itagikuwemo.

Iyo ukoze imibare usanga gukuramo inda mu Rwanda bidashoboka n’ubwo itegeko ribyemera:

  • Igihe uwasabye abonera icyemezo cya muganga: iminsi irindwi (byibuze)
  • Gukora dossier: (Igihe kiri hagati yo gutanga ikirego bwa mbere n’itangira ry’urubanza): iminsi 30 (byibuze)
  • Igihe urubanza rumara kugirango rusozwe ni amezi 8 byibuze (tutabaze igihe cy’ubujurire)
  • Gushyira mu bikorwa icyemezo cy’urukiko (gukuramo inda): iminsi 7 (iyo byakoroheye kubona uyikuramo)

Igiteranyo kiduha byibuze amezi 10 kugirango umugore akuremo inda byemewe n’amategeko.

Bivuze ko umwana aba afite byibuze ukwezi 1 avutse.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s